Beleidsplan

Beleidsplan van de Stichting Literatuursite Meander

voor de periode 2013 tot en met 2017

Doelstelling van de stichting

Het doel van de Stichting Literatuursite Meander is: literatuur onder de aandacht brengen van een breed publiek en een podium vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend van de mogelijkheden van internet.

Werkzaamheden en plannen van de stichting

De activiteiten van de Stichting Literatuursite Meander zullen zich blijven concentreren rondom de

website Meander en het via e-mail verspreide Meander Magazine. Daarnaast worden ook per e-mail de ‘Meander Klassiekers’ verspreid en de site van die Klassiekers bijgewerkt. Incidenteel kan de stichting zich ook bezig houden met het (mede) uitgeven van literaire publicaties op papier of het (mede) organiseren van andere literaire activiteiten. Deze activiteiten dienen – gezien de beperkte middelen – zoveel mogelijk kostenneutraal te zijn.

Voor Meander en Meander Magazine (verder samen aangeduid als Meander) beogen we een lezerspubliek met een brede algemene ontwikkeling en voor wie literatuur een van hun interesses is. Hiermee onderscheidt Meander zich enerzijds van die sites en tijdschriften die zich richten op een klein, hevig in literatuur geïnteresseerd publiek, en anderzijds van degene die vooral een podium bieden voor amateurschrijvers en dichters. De inhoud van Meander zal voor het grootste deel gewijd blijven aan poëzie. Incidenteel is er plaats voor proza.

Meander biedt schrijftalent een publicatiemogelijkheid, waarbij gereageerd kan worden op het geschrevene. Per maand wordt door tientallen mensen kopij ingezonden, waaruit de redactie een kritische keuze maakt. De redactie is zelf ook actief op zoek naar nieuwe auteurs of vraagt bijdragen aan eerder bij Meander gepubliceerde schrijvers.

In de periode 2013-2017 willen we ons richten op een verdere verbetering van de kwaliteit van de inhoud. Daarnaast willen we een aantal kleine of grote wedstrijden organiseren en verder, zoveel als haalbaar, blijven meedoen aan nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en/of op internet. De sociale media en de opkomst van smartphones, tablets en dergelijke vereisen aanpassing en actualisering.

Medewerkers

De redacties van Meander, van de Klassiekers en van het bestuur van de Stichting regelen hun taken via e-mail, telefoon en internet en zelden op ‘echte’ vergaderingen. Om de betrokkenheid te optimaliseren, proberen we bijeenkomsten te organiseren voor iedereen of op basis van de werkzaamheden. Een groot praktisch probleem hierbij is dat de medewerkers verspreid wonen in Nederland, België, Frankrijk, Spanje of zelfs buiten Europa.

Promotie

Meander heeft een goede naam in de literaire wereld, maar is bij het grote publiek niet algemeen bekend. We onderzoeken of er interesse is voor onze site en e-mailuitgaven Meander Magazine en de Klassiekers bij onder andere bibliotheken, schoolgemeenschappen, literaire organisaties, schrijfgroepen. De redacteuren gaan ook persoonlijk naar poëziefestivals, optredens en dergelijke.

Samenwerking

De stichting streeft naar samenwerking met andere organisaties of personen, die een soortgelijke of verwante doelstelling hebben.

Financiën

Meander is gratis voor de lezers. Meewerken en organiseren betekent: onbetaald vrijwilligerswerk. Er worden slechts vergoedingen gegeven voor noodzakelijke uitgaven. De medewerkers declareren in de praktijk vrijwel niets. Een site als Meander stelt eisen aan de webhosting, opzet en vormgeving en dat kost de makers echter wel geld. Daarnaast zijn er kosten voor domeinnamen, porto-, bank- en andere organisatiekosten. De promotie brengt ook kosten met zich mee.

Voor (poëzie)wedstrijden is geld nodig om aantrekkelijke prijzen te kunnen bieden.

Het vinden van sponsors en subsidieverstrekkers is lastig voor een kleine organisatie als Meander. Het aanvragen en verantwoorden van zelfs kleine bedragen vergt veel inspanning en tijd.

De financiële middelen zullen we in deze periode trachten vooral te verwerven door middel van:

– Bijdragen van vaste donateurs.

– Losse giften van lezers.

– Advertenties in Meander.

De Stichting Literatuursite Meander is (anno 2013) een Algemeen Nut Beogende Instelling. De voorwaarden en regelwetgeving voor een  ANBI-instelling wijzigen in deze periode opnieuw.

De Stichting publiceert elk jaar een verantwoording van het gevoerde beleid. Meer informatie te vinden op http://meanderstichting.info

Reserve

Door een zuinig beleid willen we de inkomsten en uitgaven van Meander in evenwicht blijven houden. De stichting tracht ernaar een financiële reserve te handhaven die gelijk is aan de te verwachten uitgaven in een periode van twee jaar.

Ontbinding van de stichting

Bij een onverhoopte ontbinding van de stichting zullen we een eventueel batig saldo schenken aan een organisatie die een doelstelling heeft die vergelijkbaar is met de onze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *