Disclaimer, terms and conditions.

* In translation *

The 'publisher' or 'supplier' is the co-operation of WoordenStorm Publishers with the Stichting Empowerment Foundation, both from The Hague, Netherlands.

WoordenStorm Publishers: Dutch CoC number 27282171, VAT number NL098495768B01
Stichting Empowerment Foundation: Dutch CoC number 32106498

1. Orders

1.1 The contract for delivery is made by by placing a digital order De overeenkomst tot levering en afname komt tot stand door het plaatsen van een digitale of schriftelijke bestelling bij de uitgever en de aanvaarding door de uitgever hiervan. De koper aanvaardt door zijn schriftelijke bestelling of aanvrage deze leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvraag geldt als aanvaard door de uitgever voor zover zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.2 De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van de uitgever. Deze gegevens worden gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven.

1.3 Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. De BTW op boeken en kunstobjecten bedraagt 6%, op alle andere goederen en diensten 21%.

2. Leveringen

2.1 De uitgever levert pas uit voorraad nadat het bedrag, inclusief verzendkosten, is voldaan via Paypal of overmaking op bankrekening  1062.37.578 (IBAN NL69RABO0106237578 - BIC RABONL2U). De uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

2.2 De door de uitgever opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

2.3 Aflevering van goederen geschiedt voor risico van koper op het laatst bekende adres van koper, zoals geregistreerd in de database van de uitgever, dit is het adres dat doorgegeven is door de bank bij betaling van de goederen of door de koper zelf.

2.4 De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper de uitgever daarvan binnen zeven werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.

2.5 Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de uitgever de keuze de betreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

3. Retourzendingen

3.1 Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de uitgever. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd, na toestemming van de uitgever, indien is voldaan aan het bepaalde in art. 3.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met redelijke spoed worden teruggestuurd. Het e-book is niet te retourneren.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De aansprakelijkheid van de uitgever voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door de uitgever uitgegeven – die de wederpartij lijdt doordat de uitgever (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

4.2 Het auteursrecht dat op de verschillende uitgaven van de uitgever van toepassing is kan verschillen en wordt voorin de boeken vermeld. Voor de foto's geldt dat enige vorm van verminigvuldiging en verspreiding niet is toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Voor toestemming dient contact gezocht te worden met de Empowerment Foundation. Tenzij anders vermeld mag niets uit de door de uitgever uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming.